Zaspokajamy potrzeby Klienta dzięki znajomości jego celów i oczekiwań.

 

Odpowiedzialność wobec Klienta nakazuje nam ciągłe doskonalenie realizowanych procesów, postępowanie zgodne z prawem i przestrzeganie zasad etycznych w każdej dziedzinie działalności Spółki.

 

Szczególną uwagę przywiązujemy do:

  1. sprostania oczekiwaniom Klienta na konkurencyjnym i zmiennym rynku poprzez doskonalenie technologii, metod zarządzania oraz organizacji pracy
  2. bezpieczeństwa funkcjonowania oraz zrównoważonego rozwoju Spółki
  3. wysokich kompetencji zarządczych i technicznych naszych pracowników poprzez stałe podnoszenie ich kwalifikacji
  4. zapewnienia zgodności z normami PN-EN ISO 9001, PN-ISO 45001, przepisami prawa i innymi wymaganiami dotyczącymi stosowania systemu
  5. uwzględniania oczekiwań Klienta w procesie doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania
  6. zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w celu zapobiegania związanym z pracą urazom i dolegliwościom zdrowotnym oraz eliminowania zagrożeń i ograniczania ryzyk dotyczących bhp
  7. konsultacji i współudziału pracowników oraz ich przedstawicieli w opracowaniu, planowaniu, wdrażaniu, ocenie efektów działania i doskonaleniu systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
  8. zapewnienia niezbędnych zasobów finansowych do realizacji Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania i celów strategicznych Spółki.

 

Za rozpowszechnianie, aktualizację i archiwizację niniejszej Polityki oraz jej zgodność z wymaganiami odpowiednich norm odpowiedzialny jest Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

 

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest dokumentem służącym utrzymywaniu i doskonaleniu systemu i podlega przeglądowi co najmniej raz w roku.

 

Obowiązkiem każdego pracownika jest znajomość i przestrzeganie niniejszej Polityki oraz dokumentów z nią związanych.
Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania została rozpowszechniona wśród pracowników oraz zamieszczona na stronie internetowej Spółki.

 

Certyfikat ISO 9001

 

Gwarancją niezawodności projektowanych i wdrażanych systemów automatyki jest nasze wieloletnie doświadczenie w doskonaleniu systemu zarządzania jakością. PROCOM SYSTEM w 1997 r. przyjął system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001.

 

Certyfikat Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy 45001

 

W grudniu 2012 r. Spółka wdrożyła system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w zakresie projektowania, realizacji i serwisu systemów automatyki, systemów informatycznych oraz instalacji elektrycznych zgodny z normą PN-N 18001:2004. W 2021 r. odbył się audyt recertyfikacyjny przejścia na nową normę ISO 45001. Zintegrowany system zarządzania nadzorowany jest przez DEKRA Certification sp. z o.o.

 
 
 

  Certyfikat ISO 9001 (pdf)

 

  Certyfikat Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy 45001 (pdf)