Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania PROCOM SYSTEM S.A.

Zaspokajamy potrzeby Klienta dzięki znajomości jego celów i oczekiwań.

Odpowiedzialność wobec Klienta nakazuje nam ciągłe doskonalenie realizowanych procesów, postępowanie zgodne z prawem i przestrzeganie zasad etycznych w każdej dziedzinie działalności Spółki.

Szczególną uwagę przywiązujemy do:

  • sprostania oczekiwaniom Klienta na konkurencyjnym i zmiennym rynku poprzez doskonalenie technologii, metod zarządzania oraz organizacji pracy;
  • bezpieczeństwa funkcjonowania oraz zrównoważonego rozwoju Spółki;
  • wysokich kompetencji zarządczych i technicznych naszych pracowników poprzez stałe podnoszenie ich kwalifikacji;
  • zapewnienia zgodności z normami PN-EN ISO 9001, PN-N-18001, przepisami prawa i innymi wymaganiami dotyczącymi stosowania systemu;
  • uwzględniania oczekiwań Klienta w procesie doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania;
  • spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności zapobiegania wypadkom przy pracy, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym oraz chorobom zawodowym;
  • zapewnienia niezbędnych zasobów finansowych  do realizacji Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania i celów strategicznych Spółki.

Za rozpowszechnianie, aktualizację i archiwizację niniejszej Polityki  oraz jej zgodność z wymaganiami odpowiednich norm odpowiedzialny jest Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Polityka  Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest dokumentem służącym utrzymywaniu i doskonaleniu systemu i podlega przeglądowi co najmniej raz w roku.

Obowiązkiem każdego pracownika jest znajomość i przestrzeganie niniejszej Polityki oraz dokumentów z nią związanych.

Polityka  Zintegrowanego Systemu Zarządzania została rozpowszechniona wśród pracowników oraz  zamieszczona na stronie internetowej Spółki.

Certyfikat ISO 9001

Gwarancją niezawodności projektowanych i wdrażanych systemów automatyki jest nasze wieloletnie doświadczenie w doskonaleniu systemu zarządzania jakością. PROCOM SYSTEM w 1997 r. przyjął system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001. 

Certyfikat Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy 18001

W grudniu 2012 r. Spółka wdrożyła system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w zakresie projektowania, realizacji i serwisu systemów automatyki, systemów informatycznych oraz instalacji elektrycznych zgodny z normą PN-N 18001.

Zintegrowany system zarządzania nadzorowany jest przez DEKRA Certification sp. z o.o.

PN-EN ISO 9001:2015 - Systemy zarządzania jakością.pdf (187 KB)

PN-N 18001:2004 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.pdf (154 KB)