Klauzula informacyjna

 

I. Administrator danych:

PROCOM SYSTEM S.A. ul. Północna 15-19 bud. 2.2, 54-105 Wrocław

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
1. listownie:
ul. Północna 15-19 bud. 2.2,
54-105 Wrocław

2. drogą elektroniczną:
biuro@procomsystem.pl

3. telefonicznie: (71) 77 66 700

 

II. Inspektor ochrony danych:

Na spółce PROCOM SYSTEM S.A. nie ciąży obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w oparciu o przepis art. 37 ust. 1 RODO. W celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony danych osobowych został powołany Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych w osobie Pani Sylwii Michałowskiej (rodo@procomsystem.pl), z którym można się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 

III. Cel i podstawa przetwarzania danych:

Dane osobowe pozyskiwane przez spółkę PROCOM SYSTEM S.A. przetwarzane są na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody;
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
- art. 6 ust. 1 lit. d RODO, gdy jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
- art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

 

IV. Okres przetwarzania danych:

Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane – w zależności od podstawy ich przetwarzania, przez okres nie dłuższy niż wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych regulacji obowiązujących w PROCOM SYSTEM S.A.

 

V. Twoje prawa:

Zgodnie z RODO osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: 

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 

Klauzula informacyjna (pdf)